Sunday, 2 April 2017

Nederlandse kameraspan by die aardskip
Again we were honered by a Dutch filmcrew.

Reën in Orania:
Reën meetings sedert 1 Jullie 2013 tot 28 Feb 2017

2013 - 119mm 6 maande
2014 - 413mm  12 maande
2015 – 218mm 12 maande
2016 - 229mm 12 maande
2017 - 268mm in slegs 2 maande, dus het daar nou al meer reen geval in twee maande as in die vorige twee jare in twaalf maande.

Die maksimum in een maand was 197mm hierdie Feb 2017. Vorige maksimum was in November 2014, 153mm.

Langste totale droogte Jun en Jul 2014 geen reën. Minste reën in vier maande was 2016 Aug tot 2016 Nov, slegs 6.5mm

Nederlandse kameraspan:
Nog 'n kameraspan het kom uitvind waarom het ons die Aardskip in Orania kom bou en nie elders in ZA nie. Sien foto van links na regs.
Jeroen van den Berg - kameraman, Paul Broers - klankman, Rik van der Westelaken - aanbieder, Twan van der Nieuwenhuijzen - hoofredakteur, Retha, Ludwig en Ester Oostveen – joernalis.

Rik is ‘n bekende Nederlander, TV aanbieder en het in 2015 die baie populere TV program “Wie is de Mol” gewen.

vriendelike groete
Rain in Orania:
Rain measurements since 1 Your 2013 to 28 Feb 2017

2013 - 119mm 6 months
2014 - 413mm 12 months
2015 - 218mm 12 months
2016 - 229mm 12 months
2017 - 268mm in just two months, so this year it rained  in two months more than in the previous two years in twelve months.

The maximum in a month was 197mm this Feb 2017. Previous maximum in November 2014 153mm.

Longest total drought was Jun and Jul 2014 when did not rain at all. Least rain in four months was 2016 Aug 2016 to Nov, when it rain only 6.5mm

Dutch camera crew:
Yet another camera crew came to find out why we build the Earthship in Orania and not elsewhere in ZA. See photo, from left to right.
Jeroen van den Berg - cameraman, Paul Brothers - sound engineer, Rik van der Westelaken - presenter, Twan van der Nieuwenhuijzen - chief editor, Retha, Ludwig en Esther Oostveen - journalist

Rik is a well-known Dutch TV presenter and won the the very popular TV program "Who is the Mole" in 2015.

Regards
Ludwig en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

GPS: -29.8168,24.4115

Saturday, 4 February 2017

Afriforum het kom inloer
Afriforum came to visit

Currently the work at the earthship are standing still seeing that Trevor got another woodwork job. We are looking for a contractor that can help us to finish the outside building.

In the photo you see some folks from Afriforum that came to visit.

Regards
Tans staan ons werk by die aardskip stil aangesien Trevor 'n ander houtwerk werk gekry het. Ons is nou op soek na 'n kontrakteur wat ons kan help om die buitegebou te voltooi.

In die foto sien jy Nantes Kelder en sy span (Minette, Bea, William, Salet, Eduan en Nates) van Afriforum wat kom in loer het.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

GPS: -29.8168,24.4115

Saturday, 14 January 2017

Prieel en nuwe vetfilter
Pergola and new grease filterOur grey water did not ran out as fast as it should have. So we decided to add an additional grease filter and under ground basin between the two planters. In other words the grey water from kitchen, laundry and bathroom have a much shorter rout to take. We will monitor the situation to see what is the effect on the water to the first planter. See first photo.

Ons gryswater het nie so vinnig as wat dit behoort uit te geloop het nie. Dus het ons besluit om 'n bykomende vetfilter en ondergrondse kom te plaas tussen die twee plantebakke. Met ander woorde die gryswater uit die kombuis, waskamer en badkamer het nou 'n baie korter roete te neem. Ons sal die situasie monitor om te sien wat is die effek op die water na die eerste plantebak. Sien eerste foto.In the second photo you might notice that we added a pergola over our planter for our grapes and other creepers like butternuts. This means we can make beter use of our vertical space.

Greetings
In die tweede foto kan jy sien dat ons 'n prieel bygevoeg bo ons plantebakke vir ons druiwe en ander rankplante soos botterskorsies. Dit beteken dat ons beter gebruik van ons vertikale ruimte te maak.

vriendelik groete

Ludwig en Retha Everson
GPS: -29.8168,24.4115

Saturday, 17 December 2016

Open-plan kitchen, inside of laundry room and pantry
Oopplankombuis, binnekant van waskamer en spensIn the picture you can see how our open-plan kitchen and dining room looks like now. Trevor has worked very hard to get the cupboards so beautiful.
In die foto sien julle hoe ons oopplan kombuis en eetkamer lyk. Trevor het baie hard gewerk om die kombuiskaste so pragtig te kry.
Furthermore you see the laundry room with built-in linen cupboard. The refrigerator is also in the laundry room, because it is cooler than the rest of the kitchen.
Verder sien julle die waskamer met ingeboude linnekas. In die waskamer is ook die yskas omdat dit koeler is as die res van die kombuis.
In the last picture you can see the pantry. Just below the worktop made from recycled kitchen tops, there is a chest with four drawers, not visible. Just visible is the broom closet.

Just a reminder all the cupboards are made of recycled wood.

Lastly, it is incredibly dry in Orania and we will probably have to add 3kl to our tanks.

In die laaste foto sien julle die spens. Net onder die werksblad wat gemaak is van herwinde kombuisblaaie is daar 'n nog 'n laaikas met vier laaie, buite sig. Ook buite sig is die besem kas.

Net weer 'n herinnering al die kaste is gemaak met herwinde hout.

Laastens dit is ontsettend droog in Orania en waarskynlik sal ons 3kl water moet toevoeg tot ons watertenks.

vriendelike groete
Ludwig & en Retha Everson
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

Tuesday, 1 November 2016

Kitchen cupboards cutlery drawer and pantry
Kombuiskaste eetgerei-laai en spens
In the first picture you see how cutlery drawer should look like.
In die eerste foto sien julle hoe 'n eetgerei-laai moet lyk.


Furthermore, you can see the large wooden panel of the outside of the pantry.

October was a bad month for rain, we measured only 0.1mm of rain and the water tanks are 35% full. Fortunately there are a forecast of rain over the weekend.

The temperatures were incredibly high was last week, outside was it 40degrees C, in the corridor (greenhouse) 32degrees and the chambers was a acceptable 27degrees.

Regards
Verder sien julle 'n groot hout paneel waar agter die spens kom.

Oktober was 'n slegte maand wat reën betref ons het slegs 0.1mm reën gemeet en die water tenks is 35% vol.  Daar is gelukkig 'n voorspelling van reën oor die naweek.

Die temperature was ongelooflik hoog laas week, buitekant was die 40grade C, in die gang (kweekhuis) 32grade en die kamers was 'n gangbare 27grade.

Vriendelike groete
Ludwig & Retha Everson

Friday, 23 September 2016

- Harvest and followup on the kitchen cupboards -
- Kombuiskaste vervolg en ons oes -In the first picture you see our harvest of organically indoor grown vegetables in our grey water planter. There are tomatoes, tomatoes, tomatoes, green peppers, red peppers, broccoli and carrots.

In die eerste prentjie is ons oes van organies binnenshuise gegroei groente in ons gryswater plantebak. Daar is tamaties, tamaties, tamaties, soetrissie, rissie, brokolie en wortels.


The second picture depicts Trevor and the rest of the beautiful kitchen cupboards made from recycled wood.

Regards
Op die tweede foto sien julle Trevor en die res van die pragtige kombuiskaste gemaak van herwinde hout.

Vriendelike groete
Ludwig en Retha

Saturday, 27 August 2016

- Kombuiskaste -
- Kitchen cupboards -
In the picture you see the hard work of Trevor. This is beautiful kitchen cupboards made from recycled wood. It is definitely not the easiest job to use secondhand wood. To have cupboards from real wood is a plus point, no make believe plastic wood.

Cradle to cradle (recycling) our answer to many environmental problems.

Regards

Op die foto sien julle die harde werk van Trevor. Dit is 'n pragtige kombuiskaste gemaak van herwinde hout. Dit is beslis nie die maklikste taak om tweedehandse hout te gebruik nie. Om kaste van egte hout te hê is beslis 'n pluspunt, geen kamstige plastiek hout.

Wiegie tot wiegie (herwinning) is ons antwoord op baie omgewingsprobleme.

Vriendelike groete
Ludwig & Retha Everson

http://www.aardskip.com
http://www.facebook.com/groups/aardskip
http://www.facebook.com/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

Sunday, 14 August 2016

Windpomp -
Windmill
Ons vorder vorder fluks in die kombuis. Hier sien julle die eerste aanbouing in die kombuis. Van die gang se kant is dit slegs ‘n skerm/muur en mooi plek om die windpomp op te hang. Nog ‘n kunswerk in die aardskip. Die kunswerk van my suster, Katrienka, is haar geskenk aan Retha

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

----
Our progress is coming on nicely in the kitchen. Here you see the first extension in the kitchen. From the hallway side have only a screen / wall and nice place to hang the windmill. Another artwork in the earthship. This artwork of my sister, Katrienka, is her gift to Retha.

regards
Ludwig and Retha Everson
Box: PO Box 186, Orania 8752, South Africa
Cel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Saturday, 23 July 2016

Plafon en pleister
Plaster and ceiling.

Trevor

Morné 

In die fotos sien julle Morné en Trevor se hande werk.

Trevor het die sitkamer se plafon ingesit en Morné het die pleister werk gedoen.

As julle mooi kyk sal julle ‘n rekenaar skerm sien wat as ‘n waarheidsvenster dien. In die venster is nog die enigste plek waar strooibaal te sien is in die aardskip.

Vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

In the pictures you see Morné and Trevor's handy work.

Trevor placed the ceiling in the living room and Morné did the plastering.

If you look carefully you will see a computer screen that serves as a truth window. The window is the only place where straw bales can still be seen in the earthship. In the window you will see straw, earthbag, cob and lime plaster.

Regards
Ludwig and Retha Everson


Sunday, 26 June 2016

The wonder of solar power / Die mag van sonkrag. - aardskip. com

Hier kan julle die wonder sien van sonkrag. Wie sê ‘n aardskip moet te kortskiet?
1. Mikrogolf/konveksieoond. 2kW
2. Twee plaat stoof. 2kW
3. Ketel (net uit die foto) 2kW
4. Skottelgoedmasjien AAA (0.7 kWh tot 1,5kWh per was) – Nuut.
5. Dubbelbalie Wasmasjien (om die draai)
6. A+ Yskas (0.8 kWh per dag)
7. Dan is daar nog ‘n broodmasjien, diep-olie braaier, mengers en kerwers.

In die voorgrond sien julle ons nuwe twee gasplaat eiland as rugsteun op bewolkte dae. Die kas is gemaak met herwinde hout, deur Trevor.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Here you can see the wonders of solar energy. Who says an earthship should be backward?

1. Microwave / convection oven. 2kW
2. Two glassplate stove. 2kW
3. Kettle (just out of the picture) 2kW
4. Dishwashingmachine AAA (0.7 kWh to 1,5kWh per wash) - New.
5. Twintub washing machine (around the corner)
6. A+ Refrigerator (0.8 kWh per day)
7. There is also a bread machine, deep oil braaier, mixers and shreders.

In the foreground you can see our new two gas plate island, as backup when it is cloudy. The cabinet is made of recycled wood, by Trevor.

regards
Ludwig and Retha Everson
Box: PO Box 186, Orania 8752, South Africa
Cel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671